Chuyên mục: » LIBRARY » Books and textbooks
Đăng ngày 10/10/2017 Cập nhật lúc 02:10:24 ngày 11/10/2017

BOOKS AND TEXTBOOKS

BOOKS AND TEXTBOOKS OF FACULTY METEOROLOGY, HYDROLOGY AND OCEANOGRAPHY PUBLISHED

 1. Đoàn Bộ, Giáo trình hóa học nước tự nhiên, Nxb ĐHTH Hà Nội, 1990
 2. Đoàn Bộ,Hóa học biển, Nxb ĐHQGHN, 2003
 3. Nguyễn Hướng Điền, Khí tượng vật lý, Nxb ĐHQGHN, 2002
 4. Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ, Cơ sở khí tượng học,T1, Nxb KH&KT, 1991
 5. Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ, Cơ sở khí tượng học,T2, Nxb KH&KT, 1991
 6. Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ, Cơ sở khí tượng học,T3, Nxb KH&KT, 1991
 7. Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Văn Tuần,Địa lý thủy văn, Nxb ĐHQGHN, 2001
 8. Lê Văn Mai, Vi khí hậu, Nxb ĐHQGHN, 2001
 9. Phạm Quang Anh (Chủ biên), Trần Công Minh, Nguyễn Cao Huần và nnk,  Hệ sinh thái cà phê Đắk Lắk. Nhà xuất bản ĐHTH Hà Nội.1985
 10. Trần Công Minh, Khí tượng synop nhiệt đới, Nxb ĐHQGHN, 2003
 11. Trần Công Minh,Khí tượng và khí hậu đại cương, Nxb ĐHQGHN, 2005
 12. Nguyễn Thị Nga, Trần Thục. Động lực học sông. Nxb ĐHQGHN, 2003
 13. Nguyễn Hồng Phương, Bài tập thực hành với phần mềm ArcView GIS, Nxb ĐHQGHN, 2005
 14. Nguyễn Thanh Sơn, Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam Nxb Giáo dục, 2005, tái bản 2007, 2010
 15. Vũ Trung Tạng, Sinh học và sinh thái biển, Nxb ĐHQGHN, 2003
 16. Đặng Thị Hồng Thủy   Khí tượng nông nghiệp, Nxb ĐHQGHN, 2003
 17. Trần Tân Tiến. Dự báo thời tiết bằng phương pháp số, Nxb ĐHQGHN, 1997
 18. Trần Tân Tiến, Nguyễn Đăng Quế, Xử lý số liệu khí tượng và dự báo thời tiết bằng phương pháp thống kê vật lý, Nxb ĐHQGHN, 2001
 19. Lê Đức Tố (Chủ biên), Hoàng Trọng Lập, Trần Công Trực, Nguyễn Quang Vinh, Quản lý biển, Nxb ĐHQGHN, 2005
 20. Lê Đức Tố (Chủ biên) Biển Đông - Tập 1: Khái quát về Biển Đông. Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 2009
 21. Nguyễn Văn Tuần (Chủ biên), Nguyễn Thị Phương Loan, Nguyễn Thị NgaNguyễn Thanh Sơn, Thủy văn đại cương- T1, Nxb KH&KT, 1991
 22. Nguyễn Văn Tuần (Chủ biên), Nguyễn Thị Phương Loan, Nguyễn Thị NgaNguyễn Thanh Sơn, Thủy văn đại cương- T2, Nxb KH&KT, 1991
 23. Nguyễn Văn Tuần, Đoàn Quyết Trung, Bùi Văn Đức ,Dự báo thủy văn,  Nxb ĐHQGHN, 2001
 24. Nguyễn Văn Tuần, Trịnh Quang Hòa, Nguyễn Hữu Khải, Tính toán thủy lợi, Nxb ĐHQGHN, 2001
 25. Nguyễn Văn Tuần, Giáo trình thủy văn đại cương, Nxb Nông nghiệp, 2005
 26. Nguyễn Văn Tuyên, Khí tượng vệ tinh, Nxb ĐHQGHN, 2007
 27. Đinh Văn Ưu, Nguyễn Thọ Sáo, Phùng Đăng Hiếu, Thuỷ lực biển, Nxb ĐHQGHN, 2003
 28. Kiều Thị Xin, Động lực học khí quyển vĩ độ thấp, Nxb ĐHQGHN, 2002
 29. Nguyễn Minh Huấn, Hải dương học thực hành, Giáo trình ĐHKHTN, 2001
 30. Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thọ Sáo, Mô hình tính sóng ven bờ, Giáo trình ĐHKHTN, 2005
 31. Mai Trọng Nhuận, Phan Văn Tân, Võ Thanh Sơn, Ngô Đức Thành, Phạm Văn Cự, 2012: Những kiến thức cơ bản về Biến đổi khí hậu. NXB Đại học Quốc gia, in print. 2012
 32. Đỗ Thiền, Động lực học biển: Phần 1 - Sóng biển. Giáo trình ĐHKHTN, 1998
 33. Trần Tân Tiến. Dự báo số thời tiết. Giáo trình ĐHKHTN, 2007
 34. Lê Đức Tố, Hải dương học Biển Đông, Giáo trình ĐHKHTN, 2001
 35. Nguyễn Văn Tuần,  Đặng Quý Phượng, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Thủy văn thực hành - Phần 1. Giáo trình ĐHKHTN, 2001
 36. Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Thị Nga, Thủy văn thực hành - Phần 2. Giáo trình ĐHKHTN, 2001   
()
  Faculty of Hydrology, Meteorology and Oceanography
Vietnam National University, Hanoi - VNU University of Science
334 Nguyen Trai, Thanh Xuan Dist., Hanoi, Vietnam
Telephone: 84-4-38584943