Chuyên mục: » LIBRARY » Theses and Dissertations
Đăng ngày 10/10/2017 Cập nhật lúc 02:10:28 ngày 11/10/2017

MASTER'S THESES IN HYDROLOGY

HYDROLOGY

 1. Lê Thị Huệ 2007 Ứng dụng mô hình HEC-RESSIM tính điều tiết lũ hệ thống hồ chứa sông Hương (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải)
 2. Hoàng Nam Bình 2008 Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng lũ tràn đồng trên hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế (Thủy văn - HD: TS. Nguyễn Tiền Giang)
 3. Lê Thị Mai Vân 2008 Phân tích tính toán thủy văn thủy lực làm cơ sở cho các phương án nắn chỉnh, ổn định dòng chảy sông Cà Lồ (Thủy văn - HD: TS. Lã Thanh Hà)
 4. Nguyễn Thị Hiền 2008 Nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT phân tích xói mòn vùng núi lưu vực sông Cả (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải)
 5. Trịnh Minh Ngọc 2008 (Địa lý - HD: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuần)
 6. Ngô Chí Tuấn 2009 Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị (Thủy văn - HD: TS. Trần Ngọc Anh)
 7. Phan Ngọc Thắng 2009 Khai thác mô hình IQQM tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Kiến Giang - tỉnh Quảng Bình (Thủy văn - HD: TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 8. Nguyễn Thu Hiền 2009 Đánh giá tiềm năng nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và môi trường bền vững (Thủy văn - HD: TS. Trần Ngọc Anh)
 9. Phạm Thị Phương Chi 2009 Ứng dụng phương pháp Morris đánh giá độ nhạy các thông số trong mô hình WetSpa (Thủy văn - HD: TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 10. Vũ Mạnh Cường 2009 Nghiên cứu ứng dụng mô hình HEC-HMS tính điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông Hồng (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải)
 11. Hoàng Thái Bình 2009 Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu hệ thống sông Nhật Lệ ( Mỹ Trung - Tám Lu - Đồng Hới) (Thủy văn - HD: TS. Trần Ngọc Anh)
 12. Đào Văn Giang 2010 Đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo)
 13. Dương Thị Thanh Hương 2010 Mô phỏng các kịch bản điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba (Thủy văn - HD:TS. Nguyễn Tiền Giang)
 14. Văn Thị Hằng 2010 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc thành phố Hà Nội (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 15. Hoàng Văn Đại 2010 Nghiên cứu ứng dụng mô hình TREM đánh giá diễn biến lòng dẫn đoạn sông Hồng từ Chèm đến Khuyến Lương (Thủy văn - HD: TS. Nguyễn Tiền Giang)
 16. Phạm Thu Hiền 2010 Áp dụng phương pháp ước lượng bất định khả năng (GLUE) cho dự báo lũ trên lưu vực sông Vệ (Thủy văn - HD: TS. Nguyễn Tiền Giang)
 17. Nguyễn Ý Như 2011 Nghiên cứu tác động của Biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy trên lưu vực sông Nhuệ Đáy phần thuộc thành phố Hà Nội. (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 18. Đặng Đình Khá 2011 Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do lũ lụt hạ lưu sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. (Thủy văn - HD: TS. Trần Ngọc Anh)
 19. Thân Văn Đón 2011 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình Athen vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba. (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải)
 20. Nguyễn Phương Nhung 2011 Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Cầu bằng mô hình Mike Basin. (Thủy văn - HD: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 21. Lê Thị Hiệu. 2011 Nghiên cứu đánh giá hạn hán vùng đồng bằng sông Hồng. (Thủy văn - HD: TS. Vũ Thị Thu Lan)
 22. Nguyễn Ngọc Hà 2011 Nghiên cứu áp dụng mô hình WEAP tính cân bằng nước lưu vực sông Vệ.(Thủy văn - HD: TS. Nguyễn Tiền Giang)
 23. Bùi Minh Hòa. 2012 Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba. (Thủy văn - HD: TS. Huỳnh Thị Lan Hương)
 24. Trần Đức Tâm. 2012 Nghiên cứu quy hoạch lũ chi tiết sông Trà Lý, tỉnh Thái Bình. (Thủy văn - HD: TS. Nguyễn Thanh Hùng)
 25. Trần Văn Tình 2013 Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. (Thủy văn - HD: PGS.TS. Hoàng Ngọc Quang, TS. Nguyễn Viết Thi)
 26. Vũ Thị Hòa 2013 Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông Bến Hải – Thạch Hãn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. (Thủy văn -HD: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 27. Nguyễn Hoàng Minh  Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực sông Lô. (Thủy văn - HD: PGS.TS. Trần Hồng Thái)
 28. Bùi Văn Chiến 2014. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi thủy điện đến tình hình lũ lụt sông Lam. (Thủy văn -HD: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang)
 29. Nguyễn Duy Hoàn 2014. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi thủy điện đến tình hình lũ lụt sông Thạch Hãn. (Thủy văn -HD: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang)
 30. Nguyễn Thanh Sơn 2014. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lũ lụt lưu vực sông Thu Bồn. (Thủy văn -HD: PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang)
 31. Phạm Trường Giang 2014 . Nghiên cứu đặc trưng lũ phục vụ cảnh báo ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Lam. (Thủy văn -HD:: TS. Trần Duy Kiều)
 32. Phạm Lê Phương 2014. Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1973 – 2013 trong bối cảnh biến đổi khí hậu. (Thủy văn -HD:PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn)
 33. Nguyễn Minh Thành 2014  Đánh giá tác động của tổ hợp cạn bất lợi đến hệ thống thủy lợi và giao thông thủy vùng hạ du sông Hồng (Thủy văn - HDC: PGS.TS. Trần Ngọc Anh, HDP: TS. Vũ Thị Thu Lan)
 34. Nguyễn Kim Ngọc Anh, 2015 Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Lam, (Thủy văn -  HD1: PGS.TS. Trần Ngọc Anh. HD2: TS. Đặng Thanh Mai)
 35. Quách Thị Thanh Tuyết, 2015 Đánh giá hiện tượng xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu đối khu hạ lưu ven biển lưu vực sông Cả, tỉnh Nghệ An, (thủy văn - HD: TS. Nguyễn Quang Hưng)
 36. Trần Quốc Việt, 2015 Nghiên cứu đánh giá lũ lụt, ngập úng và đề xuất các giải pháp dự báo lũ trên sông Mã, (Thủy văn, HD: PGS.TS. Hoàng Ngọc Quang)
()
Các tin khác:
  Faculty of Hydrology, Meteorology and Oceanography
Vietnam National University, Hanoi - VNU University of Science
334 Nguyen Trai, Thanh Xuan Dist., Hanoi, Vietnam
Telephone: 84-4-38584943