Chuyên mục: » LIBRARY » Theses and Dissertations
Đăng ngày 5/10/2017 Cập nhật lúc 02:10:47 ngày 11/10/2017

PH.D. DISSERTATIONS

IN ENGLISH

 1. Ngô Đức Thành - 2005 - Modélisation des bilans hydrologiques continentaux : variabilité interannuelle et tendances. Comparaison aux observations. Professeur Paris VI Katia LAVAL, Jan POLCHER, Anny CAZENAVE

 2. Nguyễn Tiền Giang - 2005 - A methodology for validation of integrated systems models with application to coastal-zone management in south - west sulawesi Prof. Dr.,W.H.M Zijm

 3. Trần Ngọc Anh - 2006 - Hydraulic modelling of open channel flows over an arbitrary 3D surface and its applications in amenity hydraukic engineering Prof. Dr., Takashi Hosoda

 4. Kiều Quốc Chánh - 2008 - Theoretical and numerical stusies of tropical cyclone development Prof. Dr. D.L. Zhang

 5. Nguyễn Kim Cương - 2013 Visualization and Numerical Analyses for Mass Transport Due to Internal Waves Propagating in the Density-stratified Water with a Diffusive Transition Layer. Supervisor: Prof. Motohiko Umeyama. http://hdl.handle.net/10748/666

IN VIETNAMESE

 1. Phùng Đức Vinh - 1994 - Phân tích và đánh giá chế độ mưa- ẩm khu vực Bắc Trung Bộ HD: TS. Nguyễn Hướng Điền

 2. Phạm Văn Huấn - 1994 - Dao động tự do và dao động mùa của mực nước Biển Đông HD: GS.TS. Nguyễn Ngọc Thụy

 3. Đoàn Văn Bộ - 1994 - Mô hình hoá sự phân bố sinh vật nổi và năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Nam Trung Bộ : HDC:. :PGS PTS Lê Đức Tố, HDP: PGS TS Nguyễn Tác An

 4. Phan Văn Tân - 1994 - Đặc điểm khí hậu và phương pháp thống kê vật lý dự báo sương mù khu vực biển và ven bờ vịnh Bắc Bộ : HD: : PGS. PTS. Trần Tân Tiến

 5. Nguyễn Minh Huấn - 2004 Nghiên cứu xây dựng mô hình số trị ba chiều cho vùng biển nước nông ven bờ HDC.:PGS.TS. Đinh Văn Ưu, HDP: TS.Bùi Xuân Thông .

 6. Nguyễn Thanh Sơn - 2008 - Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy phuc vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất trên các lưu vực sông thượng nguồn Miền Trung HDC: GS.TS. Trương Quang Hải; HDP: TS. Lương Tuấn Anh

 7. Bùi Hoàng Hải - 2008 - Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng sơ đồ ban đầu hóa xoáy ba chiều cho mục đích dự báo chuyển động bão ở Việt Nam HDC: PGS. TS. Phan Văn Tân; HDP: PGS.TS. Nguyễn Đăng Quế

 8. Vũ Thanh Hằng - 2009 - Nghiên cứu tác động của tham số hóa đối lưu đối với dự báo mưa bằng mô hình HRM ở Việt Nam HD: PGS.TSKH. Kiều Thị Xin

 9. Hồ Thị Minh Hà - 2009 - Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê HDC: PGS.TS. Nguyễn Hướng Điền HDP: GS.TSKH. Nguyễn Văn Hữu

 10. Lê Đức - 2009 - Nghiên cứu cải tiến và áp dụng sơ đồ đồng hóa số liệu cho mô hình HRM dự báo mưa gây lũ ở đồng bằng sông Cửu Long HD: PGS.TSKH. Kiều Thị Xin

 11. Nguyễn Minh Trường - 2009 - Nghiên cứu mô phỏng mưa đối lưu bằng mô hình RAMS cho khu vực Trung bộ . HD: GS. TS. Trần Tân Tiến

 12. Nguyễn Hồng Quang - 2009

 13. Công Thanh - 2014 Dự báo quỹ đạo bão ảnh hưởng đến Việt Nam hạn 5 ngày bằng phương pháp tổ hợp, sử dụng kỹ thuật nuôi nhiễu HD: GS. TS. Trần Tân Tiến

 14. Đỗ Huy Dương 2014 Nghiên cứu mô phỏng một số yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan bằng mô hình khí hậu khu vực. HDC: GS.TS. Phan Văn Tân, HDP: TS. Trần Quang Đức

 15. Võ Văn Hòa, 2015 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp thống kê sau mô hình tổ hợp (EMOS) vào dự báo thời tiết ở Việt Nam. HDC: TS. Bùi Minh Tăng, HDP: GS.TS. Phan Văn Tân

 16. Cấn Thu Văn, 2015 Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lưu vực sông Thu Bồn phục vụ quy hoạch phòng chống thiên tai. HDC: PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

 17. Lê Như Quân.2016 Nghiên cứu mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa lớn trên khu vực Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực. HDC: GS.TS. Phan Văn Tân, HDP: TS. Ngô Đức Thành

 18. Đỗ Đình Chiến 2016 Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán và đánh giá tác động của nước dâng bão đến khu vực ven bờ biển Thừa Thiên - Huế. HDC: PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo, HDP: PGS. TS. Trần Hồng Thái

()
  Faculty of Hydrology, Meteorology and Oceanography
Vietnam National University, Hanoi - VNU University of Science
334 Nguyen Trai, Thanh Xuan Dist., Hanoi, Vietnam
Telephone: 84-4-38584943