Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 27
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 7251232
Chuyên mục: » ĐÀO TẠO
Đăng ngày 23/10/2017 Cập nhật lúc 09:10:02 ngày 23/10/2017

QUY ĐỊNH THI VẤN ĐÁP

QUY ĐỊNH

VỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC VẤN ĐÁP

 

            Thi vấn đáp được áp dụng đối với những học phần mà việc thi theo hình thức thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận) không cho phép đánh giá một cách chính xác và toàn diện kết quả học tập của sinh viên theo đặc thù của môn học. Quy định về tổ chức thi vấn đáp được ban hành nhằm thống nhất cách thức tổ chức thi vấn đáp trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHQGHN về kiểm tra và kết thúc học phần.

            Phòng Đào tạo và Khoa quản lý học phần tổ chức thi vấn đáp kết thúc học phần. Nội dung công việc và phân công tổ chức thi cụ thể như sau:

1. Thông báo các học phần áp dụng hình thức thi vấn đáp

            Căn cứ vào đặc thù về nội dung, phương pháp dạy và học của học phần, số lượng sinh viên của từng khóa, Bộ môn quản lý đề nghị các học phần áp dụng hình thức thi vấn đáp trong kỳ thi kết thúc học phần. Hình thức thi vấn đáp phải được thực hiện nhất quán trong các kỳ học đối với học phần đã được quyết định hình thức thi này.

Đầu mỗi học kỳ, Phòng Đào tạo và giảng viên phụ trách sẽ thông báo cho sinh viên về các học phần áp dụng hình thức thi vấn đáp.

2. Lịch thi và danh sách thi

            Phòng Đào tạo lập kế hoạch thi kết thúc học phần, bố trí phòng thi và lập danh sách sinh viên dự thi theo đúng qui chế đào tạo. Kế hoạch thi được thông báo cho Khoa quản lý và công bố cho sinh viên qua thư điện tử và website của Trường.

3. Ra đề thi và bảo mật đề thi

            Giảng viên phụ trách học phần chịu trách nhiệm ra đề thi vấn đáp đáp ứng các mục tiêu đào tạo theo đề cương chi tiết học phần. Các câu hỏi trong đề thi phải nằm trong ngân hàng câu hỏi của học phần. Đề thi phải được Chủ nhiệm Bộ môn phê duyệt trước khi tổ chức thi.

            Việc bảo mật, sao in đề thi do giảng viên phụ trách học phần chịu trách nhiệm.

4. Tổ chức thi

            Khoa quản lý học phần nhận danh sách thi từ Phòng Đào tạo và phân công giảng viên chấm thi vấn đáp đúng thời gian và phòng thi theo kế hoạch.

Sau khi bốc thăm đề thi, sinh viên được chuẩn bị nhiều nhất là 10 phút trước khi lên trình bày trước ít nhất 02 giảng viên chấm thi. Các giảng viên chấm thi được phép hỏi thêm để làm rõ hơn phần trả lời của sinh viên. Các câu hỏi sẽ được đưa ra sao cho giảng viên chấm thi có thể đánh giá được đúng mức nhận thức của sinh viên đối với học phần (04 mức nhận thức theo thang bậc bloom) và cho điểm theo thang điểm quy định.

Kết quả thi vấn đáp phải được thống nhất giữa các giảng viên chấm thi và công bố công khai cho sinh viên sau mỗi buổi thi. Trong trường hợp các giảng viên chấm thi không thống nhất được điểm chấm thì phải trình Chủ nhiệm Bộ môn quyết định.

            Bảng điểm thi kết thúc học phần có chữ ký của tất cả các sinh viên dự thi, mã số đề thi của sinh viên, chữ ký của các giảng viên chấm thi và sau đó nộp về Phòng Đào tạo.

            Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vấn đề vướng mắc cần xin ý kiến của Chủ nhiệm Khoa hoặc lãnh đạo cấp cao hơn để giải quyết.

 

 

CHỦ NHIỆM KHOA

 

(đã ký)

 

PGS.TS NGUYỄN THANH SƠN

(PGS.TS. Vũ Thanh Hằng)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943