Thông tin nội bộ
Thống kê truy cập
Số người đang trực tuyến: 20
Trong đó có 0 thành viên .
Tổng số truy cập 8221191
Chuyên mục: » ĐÀO TẠO » Đào tạo Thạc sỹ
Đăng ngày 8/3/2013 Cập nhật lúc 09:03:12 ngày 8/3/2013

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIAO ĐỀ TÀI SĐH

Thực hiện Quy chế Đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011 và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà trường đề nghị các Khoa triển khai việc giao đề tài và phân công cán bộ hướng dẫn cho các học viên cao học khóa 2011 - 2013

 

Kính gửi:     Ban Chủ nhiệm các Khoa

           

Thực hiện Quy chế Đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011 và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà trường đề nghị các Khoa triển khai việc giao đề tài và phân công cán bộ hướng dẫn cho các học viên cao học khóa 2011 - 2013 theo quy định sau:

1. Yêu cầu đối với luận văn

a) Đề tài luận văn phải là một vấn đề về khoa học, công nghệ hoặc quản lí cụ thể. Nội dung luận văn phải thể hiện đư­ợc các kiến thức về lí thuyết và thực hành trong lĩnh vực chuyên môn, ph­ương pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra. Các kết quả của luận văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng ph­ương pháp nghiên cứu và những kiến thức đ­ược trang bị trong quá trình học tập;

b) Đề tài luận văn phải do người hướng dẫn đề nghị và được bộ môn hoặc hội đồng khoa học và đào tạo Khoa thông qua, được Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài và người hướng dẫn;

c) Học viên cao học phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu đề tài luận văn trước đơn vị chuyên môn chậm nhất 2 tháng sau khi nhận đề tài luận văn và báo cáo kết quả nghiên cứu ít nhất 1 lần trong thời gian thực hiện luận văn. Kết quả đánh giá báo cáo là điều kiện để xem xét việc đề nghị cho bảo vệ luận văn;

d) Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả thu được chủ yếu trong thời gian học, ch­ưa đ­ược công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào của người khác. Nếu sử dụng kết quả, tài liệu của người khác (bảng, biểu, công thức, đồ thị cùng những tài liệu khác) thì phải trích dẫn tường minh.

2. Yêu cầu đối với cán bộ hướng dẫn

Ngoài các yêu cầu chung của giảng viên sau đại học, cán bộ hướng dẫn luận văn phải có khả năng độc lập tiến hành và tổ chức nghiên cứu khoa học, có những công trình khoa học đã được công bố.

3. Tiêu chuẩn hướng dẫn luận văn

a) Giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học được hướng dẫn nhiều nhất 5 luận văn; tiến sĩ được hướng dẫn nhiều nhất 3 luận văn trong cùng một thời gian;

b) Mỗi luận văn có không quá 2 cán bộ hướng dẫn. Trường hợp luận văn có hai cán bộ hướng dẫn thì một cán bộ hướng dẫn chính chịu trách nhiệm chủ trì và chỉ đạo hoạt động hướng dẫn, một cán bộ hướng dẫn phụ có trách nhiệm tham gia hoạt động hướng dẫn theo sự phân công của cán bộ hướng dẫn chính.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy chế và tránh việc điều chỉnh trong quá trình học viên làm luận văn,  Khoa cần chỉ đạo các Bộ môn trực thuộc tổ chức cho các học viên bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu và phân công cán bộ hướng dẫn đồng thời rà soát kỹ trước khi báo cáo Nhà trường ra quyết định công nhận.

Danh sách đề nghị công nhận tên đề tài và cán bộ hướng dẫn (được soạn thảo trong Microsoft Word, font Times New Roman trên Unicode, size 13 theo mẫu gửi kèm công văn này) cùng file ghi dữ liệu xin gửi về Phòng Sau đại học, e-mail: saudaihoc.khtn@gmail.com)trước ngày 15/3/2013.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

(PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn)
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943