hahtm - GV. TS. Hồ Thị Minh Hà

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

 • Thông tin cá nhân
   
- Họ và tên         :   HỒ THỊ MINH HÀ              
- Ngày sinh        :   27 / 04 / 1980            
- Giới tính          :   Nữ                                
- Dân tộc           :   Kinh                          
- Quê quán        :   Thái Thụy, Thái Bình 
- Nơi ở hiện nay :  Geesthacht, Germany 
- Địa chỉ liên hệ  :  Max-Planck Strasse 1, 21502 Geesthacht, Germany                    
- Địa chỉ E-mail  :  Ha.Hoathzg.de
 • Cơ quan công tác
- Bộ môn             : Khí tượng, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học KHTN HN
- Địa chỉ cơ quan : 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội                                                             
- Điện thoại         :  0435583811
- Địa chỉ E-mail    : hahtmatvnu vn     ,       Fax:
- Chức vụ hiện nay: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khí tượng, Khoa KTTV&HDH
 
 • Trình độ học vấn
- Đại học:
Chuyên ngành:     Khí tượng học     Tại: Trường Đại học KHTN HN      Năm cấp bằng: 2002         
Sinh viên hệ Tài năng, Khoa KT-TV-HDH, Trường Đại học KHTN HN
 
- Tiến sĩ:
Chuyên ngành:     Khí hậu học         Tại: Trường Đại học QG HN         Năm cấp bằng: 2009
Nghiên cứu sinh hệ Tài năng, Khoa KT-TV-HDH, Trường Đại học KHTN HN
 
- Sau tiến sĩ:
Chuyên ngành:     Khí hậu học         Tại: Institute of Coastal Research - Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Germany
Develop a coupled regional atmosphere-ocean-sea-ice model system for regional climate simulations over the Baltic Sea and North Sea regions
 
Ngoại ngữ thành thạo: Tiếng Anh
 
 • Quá trình công tác
- Từ 2002 - 2008: Nghiên cứu viên, Khoa KT-TV-HDH, Trường Đại học KHTN HN
- Từ 02/2008 - nay: Giảng viên, Khoa KT-TV-HDH, Trường Đại học KHTN HN
- Từ 08/2010 - nay: Nghiên cứu sau Tiến sĩ, Institute of Coastal Research - Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Germany
 
- Số lượng hướng dẫn khóa luận/đồ án tốt nghiệp Đại học:  04
                                           
- Giáo trình giảng dạy chính:
       * Dao động và biến đổi khí hậu
       * Mô hình hóa hệ thống khí hậu
 
- Lĩnh vực nghiên cứu chính hoặc họat động chuyên môn, công tác chính:
       * Biến đổi khí hậu
       * Mô hình hóa khí hậu
       * Kết hợp mô hình khí quyển - đại dương - băng biển
 
 • Đề tài, dự án khoa học:
+ Đề tài, dự án chủ trì:
       - Thử nghiệm lựa chọn sơ đồ tham số hóa đối lưu cho mô hình khí hậu khu vực RegCM3. Mã số TN-09.32
 
+ Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên:
       - Nghiên cứu dự báo mưa lớn diện rộng bằng công nghệ hiện đại phục vụ phòng chống lũ lụt ở Việt Nam. Cấp Nhà nước, 2002-2005, Bộ Tài nguyên & Môi trường
       - Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo dự báo nhiệt độ bề mặt cho khu vực Việt Nam. Cấp ĐHQGHN, 2006-2008, ĐHQG Hà Nội
       - Nghiên cứu ứng dụng mô hình khí hậu khu vực mô phỏng và dự báo hạn mùa các trường khí hậu bề mặt phục vụ quy hoạch phát triển và phòng tránh thiên tai. Cấp ĐHQGHN, 2006-2008, ĐHQG Hà Nội
       - Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ dự báo hạn ngắn trường các yếu tố thủy văn khu vực Biển Đông, 2006-2010, Bộ Tài nguyên & Môi trường. Mã số: KC.09.16/06-10.

       - Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó, 2008-2010, Bộ Tài nguyên & Môi trường. Mã số: KC.08.29/06-10.

      -  Project REKLIM (Regionale Klimaänderungen/Regional climate change)  http://www.reklim.de/en/home/

 
 • Các bài báo, báo cáo khoa học:
 
Tiếng Anh
 
 1. Ho, T.M.H., Rockel, B., Kapitza, H., Geyer, B., Meyer, E. (2012): COSTRICE* – Three Model online Coupling using OASIS: Problems and Solutions. Geoscientific Model Development Discussions 5:3261-3310, doi:10.5194/gmdd-5-3261-2012
 2. Ho T.M.H, Phan V.T., Le N.Q., Nguyen Q.T., 2011: Extreme climatic events over Vietnam from ­observational data and RegCM3 projections. Climate Research 49:87-100
   
 3. Ho T.M.H., Rockel B., Kapitza H., Geyer B., E. Meyer, 2012: COSTRICE - a two-way online coupled regional model system for climate simulations, North Sea Models Meeting at BSH (Bundesamtes für Seeschiffahrt und Hydrographie) , Hamburg, Germany, 3-4 December 2012
 4.  Ho T.M.H., Rockel B., Kapitza H., Geyer B., E. Meyer, Valcke S., 2012: COSTRICE - a Two-Way Online Coupled Regional Model System for Climate Simulation, CLM-Community Assembly, Leuven, Belgium, 17-20 September 2012
 5. Ho, T.M.H., Rockel B., Kapitza H., Geyer B., Valcke S., 2012: A 2-way online coupled Regional Model for climate simulation over Baltic Sea and North Sea Regions. European Geosciences Union Conference, Vienna, Austria, 22 - 27 April 2012
 6. Ho, T.M.H., Rockel B., Kapitza H., Geyer B., Valcke S., 2012: COSTRICE - an Atmosphere-Ocean-Sea Ice two-way online Coupled Model for Regional Climate Simulation over Baltic and North Sea Regions, REKLIM Project, Lüneburg, Germany, 18-21 March 2012 
 7. Ho T.M.H., Rockel B., Kapitza H., Geyer B., Meyer E., Valcke S., 2011: An Ocean-Atmosphere Coupled Regional Model for climate simulation over Baltic Sea and North Sea Regions. World Climate Research Program (WRCP) Conference, Denver, Colorado, US, 24 - 28 October 2011
 8. Ho T.M.H., Rockel B., Kapitza H., Geyer B., 2011: Coupling Atmosphere and Ocean Models for the Climate Simulation over Baltic Sea and North Sea Regions. CLM-Community Assembly 2011, Cava De' Tirreni, Italy, 30 August - 02 September 2011
 9. Ho T.M.H., Rockel B., Kapitza H., Geyer B., 2011: Modelling Climate over Baltic Sea and North Sea Regions Using a Coupled Regional Ocean-Atmospheric Model. European Geosciences Union General Assembly 2011, Vienna, Austria, 03 - 08 April 2011
 10. Thi-Minh-Ha Ho, Van-Tan Phan, Nhu-Quan Le, 2010: Detection and attribution of extreme climatic events from observed data and the climate projection with RegCM3 over Vietnam, Presentation at 5th ICTP Workshop on the "Theory and Use of REGional Climate Models", Trieste, Italy.
 11. Van-Tan PHAN, Thanh NGO-DUC, Thanh-Hang VU, Minh-Ha HO, Manh-Thang LUONG, Quang-Trung NGUYEN, 2010: Building climate change scenarios of temperature and precipitation for Central Vietnam using dynamical downscaling technique. APHW-5 (Association of Hydrology and Water Resources) conference. November 8-10, 2010, Hanoi, Vietnam
 12. Y-Nhu Nguyen, Thanh-Son Nguyen, Thi-Minh-Ha Ho, 2010 Study The Impacts of Climate on Streamflow Regime in The Part of Nhue and Day River Basin in Hanoi City Territory. Proceedings of the fifth Conference of Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resourses. APHW Conference, 8-9 Noveber, 2010, Hanoi, Vietnam
 13. Ho Thi Minh Ha, Phan Van Tan, 2009: Impact of Black Carbon on regional climate over South-east Asia and Vietnam in numerical simulations,  Proceedings of 6th Scienntific Conference on the Global Energy and Water Cycle and 2nd Integrated Land Ecosystem –Atmosphere Processes Study (ILEAPs) Science Conference, Melbourne, pp. 303-304, August, 2009
 14. Ho Thi Minh Ha, Phan Van Tan, 2009: Numerical simulations of the effect of black carbon aerosol on regional climate in southeast Asia and Vietnam, Report of International MAHASRI / HyARC Workshop on Asian Monsoon, Danang, pp  185-197, March, 2009
 15. Phan Van Tan, Ngo Duc Thanh, Ho Thi Minh Ha, 2009: Seasonal and Inter-annual variations of surface climate elements over Vietnam. Proceedings of International MAHASRI/HyARC workshop on Asian Monsoon, 5-8 Mar, Danang, Vietnam, pp. 97-109.
 16. Ho Thi Minh Ha, Phan Van Tan, Le Nhu Quan, 2006: On the regional climate simulation over Southeast Asia using RegCM, Report of Vietnam-Japan Joint Workshop on Asian Monsoon, Ha Long, pp  62-68, August, 200
 17. Xin Thi Kieu, Minh Ha Thi Ho, Duc Le, 2005: First Results of Seasonal Simulation Using RegCM3 with the Tiedtke convection Scheme for the Southeast Asia Region, 23th International Association of the Meteorology and Atmospheric Science Report, Bejing, China, August, 2005
 18. Kieu Thi Xin, Le Duc, and Ho Thi Minh Ha, 2004: Improving Simulation of Southeast Asia Rainfall Using RegCM3 and Problems for the Tropical Region, 6th International GAME Conference Report, Kyoto, Japan, August, 2004
 
Tiếng Việt
 1. Ngô Đức Thành, Nguyễn Quang Trung, Phan Văn Tân, Hồ Thị Minh Hà, 2011: Dự tính biến đổi khí hậu cho khu vực Trung Trung Bộ bằng phương pháp hạ quy mô động lực. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 70-79
 2. Hồ Thị Minh Hà, Phan Văn Tân, 2009: Xu thế và mức độ biến đổi của nhiệt độ cực trị ở Việt Nam trong giai đoạn 1961-2007. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 25, số 3S, tr. 412-422
 3. Hồ Thị Minh Hà, Thái Thị Thanh Minh, 2009, Một số vấn đề tham số hóa đối lưu trên vùng nhiệt đới trong mô hình khí hậu khu vực. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 587, tr.14-22
 4. Thái Thị Thanh Minh, Nguyễn Viết Lành, Hồ Thị Minh Hà, Nguyễn Văn Thắng, 2009 Nghiên cứu ảnh hưởng của sơ đồ tham số hóa đối lưu đến kết quả mô phỏng trường nhiệt-mưa trên khu vực Việt Nam và lân cận bằng mô hình khí hậu khu vực (RegCM3), Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số 583, tr 15-23
 5. Phan Văn Tân, Hồ Thị Minh Hà, 2008: Nghiên cứu độ nhạy của mô hình khí hậu khu vực RegCM3. Phần I: Ảnh hưởng của điều kiện biên đến kết quả mô phỏng khí hậu hạn mùa khu vực Việt Nam và Đông Nam Á. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 9(573), tr. 1-12.
 6. Phan Văn Tân, Hồ Thị Minh Hà, 2008: Nghiên cứu độ nhạy của mô hình khí hậu khu vực RegCM3. Phần II: Ảnh hưởng của các sơ đồ tham số hóa đối lưu đến kết quả mô phỏng khí hậu hạn mùa khu vực Đông Nam Á. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Hà Nội, 10(574), tr. 1-11.
 7. Hồ Thị Minh Hà, Nguyễn Hướng Điền, 2006: “Thử nghiệm dự báo lượng mưa ngày bằng phương pháp dùng mạng thần kinh nhân tạo hiệu chỉnh sản phẩm mô hình số”, Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHQGHN, T XXII, Số 1PT-4/2006, tr. 1-10
 8. Hồ Thị Minh Hà, Nguyễn Hướng Điền, 2006: “Thử nghiệm hiệu chỉnh kết quả mô phỏng nhiệt độ hạn mùa trên khu vực Đông Nam Á của mô hình khí hậu khu vực RegCM3”, Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHQGHN, T XXII, Số 2B PT 2006, tr. 20-27
 9. Hồ Thị Minh Hà, 2004: “Bước đầu nghiên cứu mạng thần kinh nhân tạo và khả năng áp dụng để dự báo nhiệt độ cho khu vực Đông Nam Á”, Nội san khoa học trẻ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, Số 2/2004, tr. 57-61
 10. Trần Tân Tiến, Hồ Thị Minh Hà, 2002: “Phân tích trường lượng mưa ngày ở trung Bộ theo các hàm trực giao tự nhiên”, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 7, Tập I, Khí tượng – Khí hậu – Khí hậu nông nghiệp, Tổng cục Khí tượng – Thủy văn, Viện KTTV, tr. 262-269


  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943