hoadt - NCS.ThS. Đào Thị Hòa

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ĐÀO THỊ HÒA                              

Ngày sinh:12/09/1975

Nơi sinh:Hải Dương

Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.

Email:daothihoa75@gmail.com

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Ngoại ngữ:Tiếng Anh, Tiếng Trung

Ngạch viên chức: 13.092

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: 1997, Trung Văn, Trường Đại học Hà Nội

Đại học: 2012, K ế toán, Viện Đại học Mở Hà Nội

Thạc sĩ: 2014, Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

 
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943