khadd - GVTN ThS. Đặng Đình Khá

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Các bài viết của GVTN ThS. Đặng Đình Khá

DANH SÁCH CHI ĐOÀN CÁN BỘ
Ngày 12/09/2017
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943