nhungnp - GVTN. ThS Nguyễn Phương Nhung

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

HỌ VÀ TÊN:                     NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG

Năm sinh: 03/02/1987           

Quê quán: Đa Sỹ, Hà Đông 

Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.

E-mail: passion0302@yahoo.com                            

Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Ngạch viên chức: 15.111

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học2009, Thuỷ văn học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Thạc sĩ2011, Thuỷ văn học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

III. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

2010 – nay Giảng viên, Bộ môn thủy văn, Khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học

IV. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

Giảng dạy đại học

 1. Dự báo thủy văn
 2. Địa lý thủy văn

Khóa luận tốt nghiệp 

1. Đàm Văn An (K54)

V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 1. Dự báo thủy văn
 2. Tài nguyên nước và môi trường
 3. Rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu

VI. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

 1. 2013 - 2014 Ứng dụng mô hình toán khôi phục số liệu dòng chảy nghiên cứu đặc điểm dòng chảy năm lưu vực sông Cầu. Đề tài cấp cơ sở. MS: TN - 13 - 29.

THAM GIA

 1. 2013 - 2014 Ứng dụng một số mô hình mưa - dòng chảy mô phỏng chuỗi thời gian dòng chảy ngày lưu vực sông Cái – Nha Trang, Đề tài cấp cơ sở. MS: TN - 13 - 28. Chủ trì ThS. Nguyễn Đức Hạnh.
 2. 2011. Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phục vụ lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt; Đề xuất các giải pháp xử lý, khôi phục". Quyết định số 52/QĐUBND ngày 7/1/2011 và Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.do PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn chủ trì.

VII. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

2013

 1. Nguyễn Phương Nhung 2013  Đặc điểm dòng chảy năm lưu vực sông Cầu. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S  tr.152-158

2012

 1. Nguyễn Phương Nhung, Nguyễn Ý Như,  Nguyễn Thanh Sơn, Trịnh Minh Ngọc, 2012, Nhu cầu sử dụng nước tỉnh Khánh Hòa - Hiện trạng và tương lai Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.92-99
 2. Đặng Đình Đức, Đặng Đình Khá Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Phương Nhung, 2012,Khôi phục số liệu dòng chảy tỉnh Khánh Hòa bằng mô hình NAM  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr. 16-22

2011

 1. Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Phương Nhung, 2011, Tài nguyên nước mặt lưu vực sông Gianh Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, tr.166-175

2010

 1. Nguyễn Phương Nhung,Nguyễn Thanh Sơn, 2010. Ứng dụng mô hình NAM khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Cầu. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 0866-8612, Tập 26, Số 3S,Tr 419 – 426
 2. Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Phương Nhung, 2010. Kết quả ứng dụng mô hình NAM trong MIKE 11 khôi phục số liệu dòng chảy sông Gianh- tỉnh Quảng Bình. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 0866-8612, Tập 26, Số 3S, Tr 405-412

2009

 1. Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Phương Nhung, 2009. Tài nguyên nước mặt khu vực Cheng-Tà Rùng. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 0866-8612, Tập 25, Số 1S, Tr 85-93
 2. Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Phương Nhung, 2009. Tài nguyên nước mặt tỉnh Quảng Trị. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISSN 0866-8612, Tập 25, Số 3S, Tr 472-483

 

 

   Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943