thangpn - NCV. ThS. Phan Ngọc Thắng

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Các bài viết của NCV. ThS. Phan Ngọc Thắng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN
Ngày 18/02/2019
PHÒNG THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO THIÊN TAI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Ngày 13/02/2019
THÔNG BÁO THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO VIBE
Ngày 03/10/2018
GÓP Ý CHO DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ MÔN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN
Ngày 23/05/2018
BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHÍ TƯỢNG
Ngày 17/10/2017
MỜI THAM DỰ CHUỖI HỘI THẢO TẬP HUẤN QUỐC TẾ VỀ NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ R123
Ngày 05/10/2017
KẾ HOẠCH SEMINAR BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TS, HỘI THẢO NỘI DUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ
Ngày 04/11/2016
TỔ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
Ngày 03/11/2016
THU NHẬP THÊM VƯỢT GIỜ GIẢNG DẠY
Ngày 07/10/2016
ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CAO HỌC 2015 - 2017
Ngày 03/10/2016
KẾ HOẠCH CHỤP ẢNH CỦA TRƯỜNG VỚI CÁC ĐƠN VỊ
Ngày 23/09/2016
THU HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC
Ngày 14/07/2016
LỊCH HỌC MÔN TRIẾT HỌC CHO HVCH VÀ NCS 2016
Ngày 13/07/2016
NHẮC NHỞ HOÀN THÀNH HỌC PHÍ SĐH
Ngày 05/07/2016
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP K57
Ngày 17/06/2016
HƯỚNG DẪN HỘI NGHỊ CCVC và VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC
Ngày 15/06/2016
XÉT GIẢI THƯỞNG KOVA SINH VIÊN NĂM 2016
Ngày 25/05/2016
HỒ SƠ TỐT NGHIỆP KHÓA QH.2012.T
Ngày 25/05/2016
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGHỈ HỌC - DẠY BÙ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
Ngày 09/05/2016
CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THI KĨ NĂNG MỀM ĐỢT 3 (THI LẠI)
Ngày 09/05/2016
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943