tuannc - NCV.ThS. Ngô Chí Tuấn

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Các bài viết của NCV.ThS. Ngô Chí Tuấn

LỊCH THI VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
Ngày 08/05/2019
Lịch thi và phân công cán bộ coi thi học kỳ II năm học 2018-2019.
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019
Ngày 10/01/2019
LỊCH THI VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Ngày 18/12/2018
Gửi tới Quý thầy/cô lịch thi và phân công cán bộ coi thi học kỳ I năm học 2018-2019.
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
Ngày 30/08/2018
Lịch học và phân công giảng dạy của học kỳ I năm học 2018-2019.
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 VÀ PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI THI
Ngày 17/05/2018
Gửi tới Quý thầy/cô lịch thi và phân công cán bộ coi thi học kỳ II năm học 2017-2018.
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
Ngày 10/01/2018
Lịch học kỳ II năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 15/01/2018. Gửi tới Quý thầy/cô thời khóa biểu và phân công giảng dạy các học phần của Bộ môn.
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
Ngày 18/12/2017
Lịch coi thi viết bắt đầu từ ngày 23/12/2017 kết thúc vào ngày 14/01/2018. Các thầy cô chú ý theo dõi và thực hiện.
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
Ngày 18/08/2017
Đã có thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018. Kính đề nghị Quý thầy, cô theo dõi và thực hiện.
LỊCH COI THI HỌC KỲ HÈ
Ngày 07/08/2017
Đã có lịch coi thi học kỳ hè. Các thầy cô có trong danh sách chú ý theo dõi và thực hiện
THÔNG BÁO HỌC KỲ HÈ
Ngày 06/07/2017
Nhà trường tổ chức học kỳ hè cho sinh viên bắt đầu từ 10/7/2017 đến 11/8/2017.
LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
Ngày 18/05/2017
KÍNH GỬI TOÀN THỂ CÁC THẦY/CÔ LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017.
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
Ngày 25/04/2017
Văn bản hướng dẫn thi học kỳ II năm học 2016-2017
Khung chương trình đào tạo đại học và đề cương chi tiết môn học năm 2015
Ngày 22/03/2017
Khung chương trình đào tạo đại học và đề cương chi tiết môn học năm 2015
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
Ngày 10/01/2017
Học kỳ II năm học 2016 - 2017 bắt đầu từ ngày 16/01/2017. Kính đề nghị các thầy/cô kiểm tra lịch dạy của mình trên Thời khóa biểu để thực hiện nhiệm vụ được giao.
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
Ngày 22/12/2016
Thời gian thi kết thúc học kỳ I năm học 2016-2017 bắt đầu từ ngày 25/12/2016 và kết thúc ngày 15/01/2017.
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
Ngày 25/08/2016
Kính gửi tới Quý thầy/cô Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017.
THỜI KHÓA BIỂU SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngày 19/01/2016
Đã có thời khóa biểu cho HVCH và NCS. Đề nghị HVCH và NCS các khóa chưa tích lũy các môn học theo khung chương trình đúng theo khóa học của mình đăng ký theo mẫu và gửi về cho ThS. Ngô Chí Tuấn.
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngày 11/01/2016
Kính gửi tới các thầy/cô Thời khóa biểu của học kỳ II năm học 2015 - 2016 của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học.
QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SỸ NĂM 2015
Ngày 30/12/2015
Đã có Quyết định hội đồng chấm luận văn Thạc sỹ năm 2015 của các HVCH làm thủ tục bảo vệ trong năm 2015.
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
Ngày 27/12/2015
Kính gửi thầy/cô lịch thi và phân công coi thi hết học kỳ I năm học 2015-2016 của Khoa.
  Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943