ynhu - GV, TS. Nguyễn Ý Như

Lý lịch cá nhân
Các bài viết

Đội ngũ cán bộ

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 Họ và tên: NGUYỄN Ý NHƯ                               

Ngày sinh:23/01/1987

Quê quán: Hà Tĩnh

Cơ quan công tác: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Địa chỉ cơ quan: Nhà T3, tầng 2, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  Hà Nội.

Email: ynhu.nyn@gmail.com

Trình độ học vấn: Tiến sỹ

Ngoại ngữ:Tiếng Anh

Ngạch viên chức:  15.110

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: 2009, Thủy văn – Thủy văn lục địa, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội

Thạc sỹ: 2012, Thủy văn – Thủy văn  học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội

Tiến sỹ: 2017, Thủy văn – Thủy văn  học, Trường Đại học Yamanashi, Nhật

III. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

9/ 2011-  Cán bộ giảng dạy tạo nguồn Bộ môn Thủy văn, Khoa KTTV&HDH, trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

IV. THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO

Giảng dạy đại học

•          Động lực học sông

Khóa luận tốt nghiệp 

Trịnh Văn Tư (K54);

V. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

•                      Điều tra và đánh giá tài nguyên nước;

•                      Tính toán thuỷ văn;

•                      Mô hình toán thuỷ văn;

•                      Biến đổi khí hậu

•                      Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông.

VI. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

THAM GIA

2011 - 2012. Lập nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông Bến Hải và Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị,Dự án cấp tỉnh. Hợp đồng khoa học kỹ thuật với SởTN&MT tỉnh Quảng Trị. Chủ trì PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

2011. Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phục vụ lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt; Đề xuất các giải pháp xử lý, khôi phục". Quyết định số 52/QĐUBND ngày 7/1/2011 và Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.. Chủ trì PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

2010-2012. Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước và vấn đề ngập lụt lưu vực các sông Nhuệ, sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia. MS: QGTĐ.10.06. Chủ trì PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

2010. Đánh giá tình hình xói lở và bồi lắng các dòng sông trên hệ thống sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. Hợp đồng chuyển giao công nghệ với Sở TN và MT tỉnh Quảng Trị Chủ trì: TS. Trần Ngọc Anh

2009-2010.  Dịch vụ tư vấn tiến hành khảo sát thực địa và lập mô hình thủy lực lưu vực sông Thạch Hãn và Bến Hải tỉnh Quảng Trị. Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB4) do TS. Trần Ngọc Anh điều phối.

2008-2009. Điều tra, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Quảng Trị. Dự án cấp tỉnh. Hợp đồng khoa học kỹ thuật với SởTN&MT tỉnh Quảng Trị, số 29/HĐTNMT. Chủ trì PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

VII. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

2016

 1. Nguyen YN, Ichikawa Y, Ishidaira H. 2016. Estimation of water depth using flood extent information and hydrodynamic simulation. Hydrological Research Letters 10: 39-44. DOI: 10.3178/hrl.10.39.
 2. Nguyen YN, Ichikawa Y, Ishidaira H. 2016. Establishing flood damage functions for agricultural crops using estimated inundation depth and flood disaster statistics in data – scarce regions. Hydrological Research Letters 11: 12-18. DOI: 10.3178/hrl.11.12

2015

 1. Nguyen Y Nhu, Yutaka Ichikawa, Ishidaira Hiroshi 2015. Estimating of inundation water depth using flood extent information and hydrodynamic simulations. Japan Society of Civil Engineers Conference, 16-18 September 2015, Okayama, Nhật.
 2. Nguyen Y Nhu, Yutaka Ichikawa, 2015. Developing a framework for economic flood risk assessment based on a weather generator and hydrodynamic simulation using probabilistic approach. 2nd International Young Researchers’ Workshop River Basin Environment and Management, January 05-06, 2015, Hanoi, Vietnam.

2013

 1. Đặng Đình Đức, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá, Nguyễn Ý Như, 2013 Nghiên cứu xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do ngập lụt cho lưu vực sông Nhuệ Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 56-63
 2. Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Ý Như, 2013 Đánh giá tính dễ bị tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ Đáy.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 126-133

2012

 1. Nguyễn Ý Như, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Minh Sơn, 2012 Đánh giá dòng chảy năm tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh biến đổi khí hậu Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S tr.100-107
 2. Nguyễn Phương Nhung, Nguyễn Ý Như,  Nguyễn Thanh Sơn, Trịnh Minh Ngọc, 2012, Nhu cầu sử dụng nước tỉnh Khánh Hòa - Hiện trạng và tương lai Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.92-99
 3. Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ý Như, Trần Ngọc Anh, 2012Cân bằng nước các lưu vực sông tỉnh Khánh Hòa bằng mô hình MIKE BASINTạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số  3S tr.173-181

2011

 1. Nguyễn Ý Như, Nguyễn Thanh Sơn 2011Biến đổi dòng chảy kiệt trong bối cảnh Biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Nhuệ Đáy. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 39-43
 2. Nguyễn Thanh SơnNgô Chí Tuấn, Văn Thị Hằng, Nguyễn Ý Như2011Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến đổi tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy.Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 218
 3. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ý Như, Trần Ngọc Anh, Lê Thị Hường, 2011Khảo sát hiện trạng tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy,Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số1S, 227
 4. Nguyễn Ý Như, Lê Văn Linh, Nguyễn Thanh SơnTrần Ngọc Anh, 2011. Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà NộiTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 192
 5. Đặng Đình Đức, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Ý Như, Nguyễn Thanh Sơn, 2011Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhuệ - Đáy trên địa bàn thành phố Hà NộiTạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 37
 6. Nguyen Y Nhu, Nguyen Thanh Son, Tran Ngoc Anh, Nguyen Quang Trung, 2011The potential impacts of climate change on flood flow in Nhue – Day river basin 2nd MAHASRI-Hy ARC? workshop, August 22-24, 2011, Nha Trang, Vietnam 411-420.

2010

 1. Nguyễn Ý Như, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn 2010. Tính toán nhu cầu nước các ngành kinh tế lưu vực sông Cầu. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 413
 2. Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ý Như 2010Cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Cầu bằng mô hình MIKE BASIN. Định hướng và phát triển. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 463
 3. Y-Nhu Nguyen, Thanh-Son Nguyen, Thi-Minh-Ha Ho, 2010 Study The Impacts of Climate on Streamflow Regime in The Part of Nhue and Day River Basin in Hanoi City Territory. Proceedings of the fifth Conference of Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resourses. APHW  Ha noi,Vietnam 8-9 Noveber, 2010

2009

 1. Nguyen Thanh Son, Nguyen Y Nhu, 2009Applying SWAT model to simulate streamflow in BenHaiRiver Basin in response to climate change scenarios. Journal of Science, Earth Sciences, VNU, XXIII, N3
 2. Nguyễn Ý Như, Nguyễn Thanh Sơn 2009 Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát ảnh hưởng của các kịch bản sử dụng đất đối với dòng chảy lưu vực sông Bến Hải Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 3S – 2009, tr 492-498.

 

 

 

   Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-4-38584943